خبرهای عالی از منطقه آزاد انزلی

وزش نسیم صنعت در قطب گردشگری کشور یعنی منطقه آزاد انزلی ادامه دارد و شایان دکر است  ادامه خط اهن قزوین رشت به انزلی تکمیل بندر کاسپین از برنامهای اصلی دولت در صادرات غیر نفتی دریای خزر است
متحول شدن ترانزیت و اقتصاد منطقه اغاز شد