تراس

تراس یا همان پلکان "ایوان"بزرگ یا نشیمنگاهی در جلو وپشت خانه است که دارا یا فاقد سقف است

چینش بر اساس: