زمین مسکونی

خرید زمین مسکونی در شمال

چینش بر اساس:  
سند تک برگ-اقساطی

زمین

۴۸۰۰ متر  زمین مسکونی داخل طرح منطقه ازاد انزلی فروشی… اطلاعات بيشتر

93,000میلیون