نقشه برداری تفکیک زمین باغ ویلا شالیزار

نقشه برداری تفکیک زمین باغ ویلا شالیزار

نقشه برداری تفکیک زمین باغ ویلا شالیزار

لشت نشا

لیچاه • توچاه‌المان • چالکش • خشک‌رود • ده‌سر • نوحدان • لسکو • پیچاه • زهنده • کردخیل‌ولم • لاشه • بلکده • جیرهنده • ده‌مردسرا • سالستان • نورود

دوباج • ملکده • نوده • جلیدان • چالکش‌لات • تازه‌آباد • فخرآباد • اژدهابلوچ • خشک‌اسطلخ • شهمیرسرا • امیلدان • چونچنان • علی‌آباد

اجی‌بوزایه • چپک شفیع‌محله • چپک ناظمی‌محله • بالامحله گفشه • پس‌بیجارگفشه • علی‌بزایه • اسطلک • شیخان‌گفشه • کنارسراربابی • لیموچاه • لاله‌گفشه • میان‌محله‌گفشه • جوپشت • جوریاب • چافوچاه • چلیکدان


خمام

خاچکین • مصردشت • اشکیک • بیجرودکل • جیرسرباقرخاله • بیج • لله‌کا • بالامحله چوکام • تازه‌آباد خاچکین • بلسکله • میانکل • جیرسرچوکام • فرشکی‌چوکام

دهنه سرشیجان • راسته‌کنار • زیرده • میان‌محله • توکسرشیجان • شیجان • زرنگ‌محله • چاپارخانه • گوراب‌جیر • فشتکه • پشتستان گوراب‌جیر • تازه‌آباد صدر • غلامرضاباغ • جفرود بالا • فتاتو

اشمنان‌طالم • برمچه بالامحل • مشکاپشت • دافچاه • اسماعیل‌آباد • برمچه پایین‌محل • کته‌سر • کلاچاه • لات • تیسیه • کویشاد • مرزدشت


سنگر

بازقلعه اکبر • شیخ‌علی‌بست • نصرالله‌آباد • بنکده • سوکاچا • آینه‌ور • پیش‌کنار • جوبنه • کنسستان • شهرستان • دره‌پشت • طالم سه‌شنبه • دهبنه اسلام‌آباد • بهدان • فشتام • کشل‌ورزل

قاضیان • سراوان • جوکول‌بندان • گلسرک • کچا • موشنگا • امامزاده هاشم

امشه • چنجه • کیساوندان • گیل‌پرده‌سر • ورازگاه • دلچه • تورانسرا • گیلاوندان • میانده • ویشکاننک • رودبرده • سروندان • کیاسرا • نشرودکل • کدوسرا • بازقلعه ملک


کوچصفهان

 خشت‌مسجد • نواسطلخ • پشکه • علی‌نوده • کالمرز • بالامحله برکاده • برکاده پایین • احمدسرا • شکارسرا • فشکچه • سیاه‌صوفیان • جیرسرا • لاله‌دشت • بلسبنه • حسن‌آباد • جعفرآباد • علی‌سرا • گوراب‌سر • ملاسرا • مژده • ایمن‌آباد • حشکوا • سده • نویده

جوربیجارکل • گیلوادشتان • مامودان • کنارسر • پیرموسی • جانکبر • رودکل • شیرایه • گراکو • هندوانه پردسر

طارم‌سر • خالکی • چلک • فشمک • ابراهیم‌سرا • مبارک‌آباد • رودبارکی • کتیک لاهیجان • کرباسده • پیربست لولمان • چولاب • رشت‌آباد

خشک بیجار

بلسکله امام‌جمعه • سیاه‌اسطلخ سقطالملک • سرخشکی • پیرعلی‌ده • چپرپرد • امیربکنده • باغ امیربکنده • چپرپردزمان • حاجی‌بکنده • امین‌آباد • جیرکویه • تازه‌آباد • چوکده • شهرستان • طالش‌محله • گیلوامحله

تمل • المان • بسته‌دیم • سیاه‌اسطلخ میرزاربیع • یوسف‌آباد • جیرسرویشکا • ویشکا • بلسکله سیدابوالقاسم • رفوه‌چاه • مریدان • یوسف‌محله • کوریجان • نوشر • فرشم • باغچه‌بنه • جورکویه • رودپشت • شیشه‌گوراب • گلبازو • ماشال‌اعلم • نیساچاه


رشت

پسیخان • تازه‌آباد • دافسار • گالش‌محله • خشت‌مسجد • آتشگاه • بیجارکنار • طرازکوه • پسویشه • صف‌سر • کسار • کلش‌طالشان

پستک • سیاه‌اسطلخ • پیله‌داربن • فخب • کماکل • المان • پیربازار • جورده • راسته‌کنار • طش • منگوده • خنفچه • رجاکل • علویان • فیض‌آباد • کفته‌رود • سوخته‌لوله • گالش‌گاچه • گراکه • محمدآباد • بیجارخاله • گالش‌خیل • مبارک‌آباد • پیرده • سیاهرودکنار • شمس‌بیجار

بالاکویخ • پایین‌کویخ • توچی‌پایه‌بست • دواب‌مردخ • رکن‌سرا • سوقه • خاجان چهاردانگ • خاجان دودانگ • شکاراسطلخ • گرفم • شالکو • کژده • بیجارپس • پیرکلاچاه • پاچکنار • پلکو • کرچوندان • تویسراوندان • خناچاه • لچه‌گوراب • میشامندان • بیجاربنه • پیشه‌ور • گوراب • ویشکاسوقه

سقالکسار • اسکده • سلکی‌سر • عزیزکیان • سیاه‌گلوندان • صیقلان‌ورزل • کتیگر • نارنج‌کل • گوراب‌ورزل • تخسم • رواجیر • لاکان • طالشان • سلیمان‌داراب بالا • فلکده • کسار • کیسارورزل • ویشکاماتیر • ویشکاورزل


مناطق دیدنی رشت”

 • آبشار لاتون آبشار لونک اسپیه مزگت بازار رشت باغ محتشم بام سبز لاهیجان بقعه شیخ زاهد گیلانی
 • پارک جنگلی بی‌بی یانلو
 • پل انزلی
 • پل غازیان
 • پناهگاه حیات وحش لوندویل
 • تالاب استیل
 • تالاب عینک
 • تپه مارلیک
 • تله‌کابین حیران
 • تله کابین لاهیجان
 • خلشکوه
 • خلوپشت
 • روستای داماش
 • ساحل رامدشت
 • سلانسر
 • شیطان‌کوه
 • فومن
 • قروق
 • قلعه بندبن
 • قلعه رودخان
 • کاخ میان‌پشته
 • ماکلوان
 • گردنه حیران
 • گیسوم
 • ماسوله
 • مرداب انزلی
 • مریان
 • مناره انزلی
 • موج‌شکن انزلی
 • موج‌شکن غازیان
 • موزه رشت
 • موزه میراث روستایی گیلان